Guide

Valuta i indeksfonde og ETF

Valuta har betydning i næsten alle investeringsfonde på flere forskellige måder. Udenlandske værdipapirer handles i udenlandsk valuta, og valutakursudviklingen har betydning for afkastet i danske kroner. Dette giver en valutakursrisiko, som påvirker afkastet. ETF´er handles normalt også i enten USD eller EUR, og det giver vekselomkostninger. Denne side beskriver de forskellige valutaforhold, som er relevante i indeksfonde, nemlig

a) Denomineringsvaluta
b) Investeringsfondens basisvaluta
c) Handelsvaluta
d) Valutaafdækning

a. Denomineringsvaluta
Denomineringsvalutaen er valutaen, som fondens værdipapirer i porteføljen er noteret i og er mest afgørende for valutakursrisikoen for investor, i modsætning til handelsvalutaen. Hvis eksempelvis en global aktiefond har 60 pct. af værdipapirerne denomineret i US dollars, og 40 pct. i Euro og andre valutaer, så vil en stigning i dollarkursen bidrage til et positivt afkast for en dansk investor, alene fordi dollaren er blevet værd, uanset om de kursen på de værdipapirerne er steget eller ej. Omvendt med et fald i dollarkursen, som vil betyde et tab for en dansk investor. Hvis hele porteføljen er i dollar-denominerede papirer, og dollaren stiger 3 pct., så er afkastet i fonden 3 pct. for en dansk investor. Hvis dollaren stiger 3 pct., og værdipapirerne falder 3 pct. i dollars (lokalvaluta), så er afkastet for en dansk investor 3 pct. minus 3 pct. = 0 pct. Hvis valutakursen er uændret, og værdipapirerne falder pct. 3 pct. i dollars (lokalvaluta), så er afkastet for en dansk minus 3 pct. Det er muligt at beskytte sig (delvist) mod valutakursændringerne via valutaafdækning, jf. beskrivelse under d).

b. Basisvaluta
Basisvaluta er den valuta, som selve fonden er denomineret i og rapporterer de fleste nøgletal i. Et eksempel er en dansk indeksfond med globale aktier, som er noteret i København og handles i danske kroner. Her handles fonden i basisvalutaen DKK, og indre værdi vises også i DKK, også selvom værdipapirerne i porteføljen er i udenlandsk valuta. Fonden sørger selv for at omregne alle nøgletal og regnskaber m.v. til basisvaluta. De fleste europæiske UCITS ETF har basisvaluta i USD eller EUR.

c. Handelsvaluta
Handelsvaluta er den valuta, som fondens eller andelsklassens investeringsandele handles i på en bestemt børs. Mange ETF´er handles på flere forskellige børser, og den samme fond kan fx handles i både britiske pund og Euro, hvis fonden er noteret både i England og Tyskland. Handelsvalutaen har ingen nævneværdig betydning for afkastet, men der kan være vekselomkostningerne forbundet at veksle. Såfremt man handler meget med værdipapirer eller modtager mange udbytter i en bestemt handelsvaluta kan det være en fordel med en valutakonto, så der ikke løbende skal veksles frem og tilbage til DKK.

d. Valutaafdækning (hedge)
Ønsker du at fjerne valutakursrisikoen på fondens værdipapirer i udenlandsk valuta kan du vælge en valutaafdækket fond. Det er dog vigtigt at være opmærksom, at de fleste valutaafdækkede ETF´er er valutaafdækket til enten Euro eller USD, og så vil der fortsat være en lille valutakursrisiko tilbage fra disse valutaer til DKK. De fleste danske fonde med udenlandske obligationer og enkelte indeksfonde med aktier har valutaafdækning til DKK.

Valutaafdækningen er sjældent 100 pct. effektiv, bl.a. fordi den estimerede formueværdi, som afdækningen dækker, kan afvige fra fondens formueudvikling. Der kan også være en tidsrisiko i valutaafdækningen, da mange fonde benytter månedlige forward valutaterminskontrakter. Nogle fonde benytter daglige kontrakter for at minimere tidsrisikoen, men daglige afdækning er dyrere end månedlig afdækning. Der står ofte i fondsnavnet afdækningen er “monthly hedged” eller “daily hedged”. I alle tilfælde har investeringsfonden omkostninger forbundet med valutaafdækningen, så derfor har disse fonde typisk højere omkostninger med 0,02-0,05 pct. end de fonde, som ikke er valutaafdækkede.